Arbetar lyckliga människor hårdare?

Gallup Healthways Well-Being Index, som har undersökt över 1000 vuxna varje dag sedan januari 2008, visar att amerikaner trivs sämre med sitt jobb, och arbetsmiljö, än någonsin tidigare. Människor i alla åldrar, oavsett inkomstnivåer, är missnöjda med sina chefer, likgiltiga inför deras arbetsgivare och avståndstagande från vad de gör. Och det finns ingen anledning att tro saker och ting snart kommer att förbättras.

Medarbetarnas engagemang kan göra stor skillnad i ett företags överlevnad. I en studie från 2010 fann James K. Harter och hans kollegor att lägre arbetstillfredsställelse orsakade sämre resultat för företagen de arbetade för. Gallup beräknar att kostnaderna för USA:s bristande engagemang uppgår till $ 300 miljarder i förlorad produktivitet per år. När människor inte bryr sig om sitt jobb eller deras arbetsgivare producerar de mindre och kvaliteten försämras.

Under det senaste årtiondet, undersöktes, på mikronivå, orsakerna bakom detta problem. För att få inblick i det dagliga arbetslivet, insamlades nästan 12.000 elektroniska dagboksanteckningar från 238 arbetstagare i sju olika företag. Studien har kartlagt varje persons psykiska tillstånd varje dag och bad de svarande att beskriva en händelse som stod ut under dagen. Analysen av detta blev det inre arbetslivet, alltså de vanligtvis dolda uppfattningar, känslor och motiv som människor upplever när de reagerar på och förstår händelser i sin arbetsdag.

I en tredjedel av de 12.000 dagboksanteckningarna var personen olycklig, omotiverad eller båda. I själva verket uttryckte arbetstagaren ofta frustration, förakt eller avsky. Forskningen visar att det inre arbetslivet har en djupgående inverkan på arbetstagarnas kreativitet, produktivitet, engagemang och lojalitet. De anställda är mycket mer benägna att ha nya idéer på dagar där de känner sig gladare. Vedertagen visdom föreslår att press ökar prestanda, men datan i detta fallet visar att arbetstagarna presterar bättre när de är lyckligt engagerade i vad de gör.

Chefer kan bidra till att människor gladeligen är engagerade i arbetet. Att göra det är inte dyrt. Arbetarnas välbefinnande beror till stor del på chefernas förmåga och vilja att underlätta arbetstagarnas prestationer – genom att undanröja hinder, ge stöd och uppmärksamma starka insatser. Ett tydligt mönster framkom när vi analyserade 64.000 specifika händelser som rapporterades in: av alla de händelser som engagerar människor på jobbet så är den enskilt viktigaste, i särklass, att göra framsteg i meningsfullt arbete.

Så länge arbetstagare upplever sin arbetskraft som meningsfull, följs ofta framsteg av glädje och spänning inför arbetet. “Den här gången ser det bra ut! Jag känner mig mer positiv i detta projekt och kring mitt arbete än jag har känt på länge “, skrev en programmerare efter att hon avslutat en liten men svår uppgift. Denna typ av inre arbetslivslycka förbättrar prestanda, vilket ytterligare stödjer det inre arbetslivet – en positiv spiral.

Olyckligtvis förstår inte många chefer vad som driver människor i deras arbetsliv. När 669 chefer utfrågades från företag världen över att rangordna fem anställdas drivkrafter i form av betydelse, rankades att “stödja framsteg” sist. 95 procent av dessa chefer inser inte att framsteg i meningsfullt arbete är den främsta drivkraften, långt före traditionella incitament som höjningar av löner och bonusar.

Detta misslyckande finns i många organisationer. Av de sju företag som studerats här, hade bara ett företag chefer som konsekvent främjade katalysatorer som stödde framsteg, genom tillräckliga resurser och lärande från problem. Inte helt oväntat var att bolaget det enda som uppnådde ett tekniskt genombrott under de månader studien genomfördes.

Arbetande vuxna spenderar mest av sin vakna tid på arbetet. Att främja arbetstagarnas välbefinnande är inte bara etiskt, det är ekonomiskt försvarbart. Att främja ett positivt arbetsliv kräver chefer som tydliggör meningen i arbetet för alla i hela organisationen. Ibland är allt som krävs att chefer tar upp dagliga problem och hjälper till med tekniska problem. Om de som leder organisationer, från VD till mindre ledarpositioner, tror att deras uppgift delvis är att stödja arbetarnas vardagliga framsteg kunde vi ta slut på oengagemanget, och i processen, lyfta vårt välbefinnande och vår ekonomiska produktivitet.

Källa.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *